Mgr. Klenovičová

 

Vyštudovala som aprobáciu slovenský jazyk - občianska výchova na

Pedagogickej fakulte UK v Trnave.

V roku 1997 som ukončila rekvalifikačné trojročné štúdium

nemeckého jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa

Som triedna učiteľka 8. triedy

vyučujem slovenský jazyk, nemecký jazyk a dejepis.

Vo Vlčanoch vyučujem od šk. roka 1982/1983

Vediem novinársky krúžok a krúžok slovenského jazyka