Arpád Polgár

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

1

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

5,1,1,3,2,3,3,1,1,2,1 

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,2,3

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 3

 

 

 

 

 Matematika

1,2,1,3,1,1,1

 

 

 

 

 Informatika

 1,1

   

 

 

 Fyzika

 2,2,1,1,2,1

 

 

 

 

 Chémia

 2,3

 

 

 

 

 Biológia

 1,2,1

 

 

 

 

 Dejepis

 3,4

 

 

 

 

 Geografia

 1,1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 23.9 pochvala za aktivitu

2.12 pochvala za veľmi dobrý prospech

 

 

Napomenutia : 13.10 odišiel počas prvej prestávky nakupovať

21.10 rušil priebeh hodiny

4.10 nemal ŽK

10.11 po zvonení bol na chodbe

22.11 rušil priebeh vyučovania M

2.12 napomenutie TU za porušovanie vnútorného poriadku školy

 

 

Oznamy :