Igor Dömény

Dochádzka za aktuálny mesiac

   

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

69

0

 

ZNÁMKY

 

Predmet

1. polrok

1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 2/2

 Slovenský jazyk

1,2,2,1,1,1,1

 1

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,1,1

 1

 

 

 

 Dejepis

 1,1,1

 1 

 

 

 

 Zemepis

 2,1

 1

 

 

 

 Matematika

 1,1,1,1

 1 

 

 

 

 Prírodopis

 1,1,1

 1

 

 

 

 Fyzika

 1,1

 1

 

 

 

 Chémia

1,1,1,1,1,1,1

 1 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : pochvala za výborný prospech v 1. štvrťroku

    pochvala za výborný prospech v 1. polroku

     pochvala za vzorné správanie

   

 

 

Napomenutia : bez záznamu

 

 

Oznamy :