Radovan Bujko

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0

 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

5,5,3,1,4,3,1,4,3,5,2 

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 3,1,5

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 2

 5

 

 

 

 Matematika

4,4,5,4,4,5,4

3

 

 

 

 Informatika

4,1

 

 

 

 

 Fyzika

 5,5,3,2,

 

 

 

 

 Chémia

4

 

 

 

 

 Biológia

4,4,3

 

 

 

 Dejepis

 5,5

 

 

 

 

 Geografia

 3,3,5,2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 23.9 pochvala za aktivitu

2.12 pochvala za vzornú dochádzku

 

 

Napomenutia :23.9 nemal zošit na CHEM

24.9 rušil priebeh VYV

27.9 nemal zošit na FYZ a podvádzal

29.9 nemal úlohu z NEJ

18.10 rušil priebeh vyučovania MAT

20.10 nemal Dú z NEJ 

21.10 nemal pomôcky na SJL

26.10 rušil priebeh hodiny MAT

10.11 po zvonení bol na chodbe 10.11 v V.B rozbil okno

4.11 nemá zabalenú učebnicu z BIO

11.11 neodpísal si poznámky z BIO

15.11 nemal zošit na SJL

 

 

Oznamy :

2.12 pokarhanie TU za porušovanie vnútorného poriadku školy

2.12 pokarhanie TU za zabúdanie Dú a pomôcok

2.12 napomenutie za prospech v DEJ