Jano Luknár

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

6

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0

 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

4,5,2,4,3,1,4,3,2,5 

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 3,2,4

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 3

 4

 

 

 

 Matematika

3,4,4,5,5,4

 2

 

 

 

 Informatika

1,1

 

 

 

 

 Fyzika

 4,3,1,1,3,1

 

 

 

 

 Chémia

 4

 

 

 

 

 Biológia

 4,3,3

 3

 

 

 

 Dejepis

4,5,2

 

 

 

 

 Geografia

 3,5,3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 23.9 pochvala za aktivitu

 

 

Napomenutia : 10.9 vyrušoval na hodine

24.9 vyrušoval na VYV

29.9 nemal úlohu z NEJ

20.10 nemal Dú z NEJ

21.10 vyrušoval na hodine

26.10 vyrušoval na MAT

4.11 bil sa počas prestávky

10.11 po zvonení bol na chodbe

18.11 nemal ŽK  

24.11 rušil priebeh hodiny

26.11 neslušne sa správal

 

 

Oznamy :

2.12 napomenutie TU za zabúdanie pomôcok a Dú

2.12 pokarhanie TU za porušovanie vnútorného poriadku školy