Kontakt

  

Meno školy:

Základná škola s materskou školou Vlčany 1547

Adresa školy:

č. 1547, 925 84 Vlčany

Telefón:

+421 x 031/7794083

Webová adresa:

https://zsvlcany.edupage.org

Email školy:

zsvlcany@pobox.sk

  

 

Základná škola s materskou školou Vlčany 1547                     

 

História školy

 Prvá zmienka o škole v obci pochádza z roku 1774. O reformátskej škole sú prvé záznamy z 18. storočia. Postavila ju reformovaná cirkev v roku 1783, v roku 1901 bola rozšírená. Pre zvýšený počet detí sa však v roku 1931 začala stavba novej reformátskej školy, podľa plánu komárňanského architekta a staviteľa Lajosa Kenga. Vyučovanie v novej škole sa začalo 1. septembra 1932. Prvé správy o katolíckej škole pochádzajú taktiež z 18. storočia. V roku 1946 , po II. svetovej vojne, bola v obci Vlčany založená Národná škola a Osemročná škola. V susednej obci Neded Národná škola pre ročníky 1. – 5. Keďže počet žiakov sa v oboch obciach znižoval, školské orgány schválili výstavbu 22 triednej základnej školy pre obce Neded a Vlčany s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Výstavba bola dokončená v júni 1978 a vyučovať sa v nej začalo vo februári 1979. V roku 2004 sa stala súčasťou budovy i Materská škola Vlčany.  

     
Doterajší riaditelia školy
 
 
 

Mgr. Michal Kristof

 

Mgr. Judita Száková

 

Mgr. Ladislav Bácsay

 

Mgr. Zuzana Fabulová

 

Mgr. Mária Feješová

 

Mgr. Marian Varga

 

Budova školy bola daná do prevádzky v roku 1979. Bola postavená na rozhraní obcí Neded a Vlčany v okrese Šaľa. Máme k dispozícii 11 tried, dve telocvične, odbornú učebňu fyziky, chémie, informatiky i technických prác. V priestoroch školy je i priestranná klubovňa a herňa. Je možné navštíviť i posilňovňu a školskú knižnicu. Obedy sa podávajú v školskej jedálni. V školskom roku 2002/2003 sme dobudovali učebňu Život, ktorú môžu žiaci navštevovať i mimo vyučovania. V školskom roku 2004/2005 chodí do našej školy 242 žiakov. Od 1. 2. 2000 je naša škola zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“. V rámci tohoto projektu sme získali Certifikát udelený firmou Meggy školské potreby s.r.o. „Škola aktívne ochraňujúca životné prostredie používaním EKO zošitov.“ Od roku 1997 pracuje na pôde školy Žiacky parlament a triedy sú zapojené do projektu Certifikát kvality. V roku 1997 začal vychádzať školský časopis Zvonček pod vedením Mgr. J. Klenovičovej. Od roku 1999 sa udeľuje najlepšiemu absolventovi školy Cena Csiffy, ktorej garantom je bývalá p. učiteľka Paed Dr Zlatica Takácsová. S titulom najlepšieho absolventa získa žiak i finančnú odmenu v hodnote 100 €.