Materská škola


Zameranie materskej školy

Vytvorenie zdravej materskej školy a dosiahnutie zdravšieho spôsobu života u všetkých, ktorí v škole pracujú a prichádzajú s ňou do styku, prostredníctvom plnenia projektu Zdravá materská škola,

Uplatňovanie princípu tvorivej aktivity dieťaťa vo výchove a vzdelávaní v MŠ, utváranie sebaregulácie 

správania, zvyšovanie interpersonálnych kompetencii a autonómie dieťaťa, 

Uplatňovanie humanistickej výchovy

Rozvíjanie základov kultivovanej spisovnej slovenčiny a komunikačných schopností u detí maďarského a rómskeho prostredia,

Realizovanie výchovno – vzdelávacieho procesu v alternatívnych podobách prostredníctvom využívania prvkov z metodiky Krok za krokom  

Rozvíjanie spoločenstva a spolupráce ZŠ s MŠ vo Vlčanoch , spoločenstvo MŠ a rodina, MŠ a ZŠ, MŠ a obec  
 Denné činnosti v triedach

Denné činnosti v triedach

6,30 - 10,15  Hry a činnosti podľa voľby detí
                    Ranné cvičenie
                    Hygiena, desiata
                    Činnosti v centrách aktivít, zamestnanie
10,15 - 11,30 Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11,30 - 12,15 hygiena, obed
12,15 – 12,30 ústna hygiena, príprava na odpočinok 
12,30 - 14,15 popoludňajší odpočinok
14,15 - 14,45 hygiena, obliekanie, aktivizujúce činnosti 
14, 45 -15,00 olovrant, hygiena
15,00 - 16,30 popoludňajšia záujmová činnosť

 

 A. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa v perceptuálno- motorickej oblasti 
 
 a./ rozvíjanie hrubej motoriky
 b./ rozvíjanie jemnej motoriky a vizuomotoriky
 c./ rozvíjanie zrakového , hmatového a sluchového vnímania. Posilňovanie zmyslového vnímania, najmä pozorovacie schopnosti
 d./ rozvíjanie grafomotoriky a počiatočného písania -tvorba a vedenie línie, orientácia na ploche, rozvíjanie sústredenosti a koordinácie, správneho držania písadla, rozvíjanie zmyslového vnímania.

Rozvíjanie hrubej motoriky
 
 1./ Hry na chôdzu a beh v priestore s vyhýbaním, rýchlu reakciu, postreh, vzájomnú ohľaduplnosť a schopnosť poskytovať i prijímať pomoc. Pohotovo reagovať pri chôdzi a behu v priestore na určité signály.
 2./ Pohybová hra Slniečko a mrázik, v skupine detí jedno dieťa predstavuje slniečko a druhé mrázik. Mrázik chytá deti – zmrazuje ich a slniečko ich dotykom rozmrazuje.
 3./ Naháňačky vo dvojiciach, trojiciach, drevené, prírodné...
 4./ Pohybová hra na autá, reagovať na svetelné signály...
 5./ Precvičovanie skoku z miesta i preskoku s rozbehom....
 6./ Precvičovanie hádzania horným oblúkom do terča.
 7./ Loptové hry zamerané na precvičenie chytania lopty./ najprv väčšie, potom menšie/
 8./ Zdokonaľovanie rovnováhy a koordinácie pohybov – balansovanie s loptou.
 Nafukovaciu loptu pridržiava na hlave a prechádza po určitých prekážkach, ping-pongovou loptičkou v detskej lopatke, záťažou na hlave po rovnej i kľukatej čiare, hra na bociana 
 9./ Pohybová hra napodobňuj po mne - precvičenie pravej a ľavej strany, dodržanie poradia pohybov.... Napr: pravú ruku na pravé ucho a ľavú ruku na ľavé koleno atd.
 10./ Pohybová hra na Kuba .
 11./ Pohybová hra na sochu – deti napodobňujú polohu už vytvorenej sochy
 12./ Pohybová hra vpravo, vľavo, dopredu a dozadu.- úlohou detí je vykonávať pohyby a rýchlo sa orientovať v priestore vzhľadom na vlastnú osobu na základe slovných inštrukcii. Deti pochodujú v kruhu a na povel pravá/ľavá ruka musia zdvihnúť ruku...
 13./ Pohybová hra Na dopravu, na chodcov, precvičenie pohybu dopravných prostriedkov a chodcov.
 14./ Nácvik tanečných krokov na ľudovú pieseň Češem si hlavičku.
 15./ Pohybová hra na balet.- precvičenie tanečných pohybov podľa svojho pohybového prejavu na inštrumentálnu skladbu.
 
  Rozvíjanie jemnej motoriky a vizuomotoriky:
 
 1./ Vydávať zvuky prstami – lúskanie, klopanie do dlane...
 2./ Vymýšľať a tvoriť tvary prstov a rúk, napodobniť rôzne predmety, / okno, strieška, loptička, hniezdo, .../
 3./ Vymýšľať jednoduché príbehy o prstoch ich kamarátstve...
 4,/ Hra šplhanie prstov – poznať názvy jednotlivých prstov, rozlišovať pravú a ľavú ruku a vykonávať pohyby podľa inštrukcie. Napr: prilož ukazovák pravej ruky na malíček ľavej ruky a atď.
 5/ Hry s rukami , hra na hudobníkov, napodobňujú imaginárnu hru na rôznych hudobných nástrojoch ./ klavír, trubka, gitara, husle, flauta, harfa, bubon.. 6/ Modelovanie výroba koberca .../
 7/ Navliekanie, prevliekanie, namotávanie, ....
 8/ Vytrhávanie, vytváranie obrazcov,/
 9/ Prepletanie farebných prúžkov, ./ vystrihnúť farebné pásiky a prekladať
 10/ Navliekanie korálok – podľa určitého poradia! / podľa vytvorených vzorov/
 11/ Zapletanie vrkoča 
 12/ Zaväzovanie šnúrok, mašličky 
 13/ Manipulačné a konštruktívne hry s legom, mozaikou, geometrickými tvarmi, puzle...
 14/ Strihanie rôznych obrazcov
 15/ Pracovné činnosti s prírodninami a odpadovým materiálom....
 16/ Zhotovenie figúrok z prírodnín, nerastov...
 
  Rozvíjanie zrakového, hmatového a sluchového vnímania Posilňovanie zmyslového vnímania, najmä pozorovacie schopnosti
 
 1/ didaktická hra: čo vidíme z okna? Učiteľka na základe slovných oznamov vyhľadáva určité osoby, zvieratá, veci a situácie .Dieťa tiež vyhľadáva a slovne hodnotí pozorované, neskôr si úlohy vymenia.
 2/ Všímať si a vnímať zrakom a aj hmatom rôzne prírodné, architektonické odlišnosti a detaily životného prostredia na vychádzkach .....
 3/ Hmatové hry Čo je to? , Uhádni , čo je navyše? Postrehová hra
 4/ Postrehové hry v knihe Obrázkolamy
 · Čo chýba na obrázku
 · Vyhľadaj všetky / hviezdičky, loptičky..../
 · Zrkadlové hry
 5/ skladačka - umiestnenie geom tvarov do otvorov. Lotto
 6/ Obkresli obrázok a vystrihni
 7/ triedenie drobných predmetov /korálky, gombíky, mince.../
 8/ zrakom a hmatom pozorovať štruktúru rôznych materiálov, prírodnín / rôzne druhy papiera, dreva, kôry, pokožky,..../ 
 9/ rozlišovať odtlačky a stopy zvierat, ľudí, predmetov a strojov v snehu, v blate, na zemi, 
 10/ sledovanie línií – labyrinty, pavučiny, /dieťa sleduje smer čiar, línie / 
 11/ vymysli a zhotov obrázok /tvar/ z nití - namočenej šnúrky uhádni čo som vytvoril
 
 Rozvíjanie grafomotoriky a počiatočného písania- tvorba a vedenie línie, orientácia na ploche, rozvíjanie sústredenosti a koordinácie, správneho držania písadla, rozvíjanie zmyslového vnímania Podľa metodického postupu vypracovaným pani učiteľkou Orosziovou.
 

 

B. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa v kognitívnej oblasti
 
 a./ Rozvíjanie sluchového vnímania
 b./ Rozvíjanie fonematického sluchu
 c./ Rozvíjanie predstavivosti, pamäti a pozornosti
 d./ Rozvíjanie reči a myslenia
 
 a./ Rozvíjanie sluchového vnímania
 1./ Hádankové hry: uhádni, aký je to zvuk ?- sluchové hry- nehudobné zvuky
 2./ uhádni, kde zvoní ? / rozpráva sa, búcha, klope, štrngoce /
 3./ uhádni, ktorý nástroj hrá ? uhádnuť zvuk rytmických a melodických hudobných nástrojov.
 4./ uhádni, kto prišiel na návštevu ? Zobuď sa bábika,
 
 b./ Rozvíjanie fonematického sluchu
 
 1. / vymysli slovo, ktoré začína na - pa, pe, ma, 
 2. v ktorom slove je hláska - r 
 3. uhádni, ako sa začína ? odlíšiť samohlásku na začiatku slova
 4. čo počuješ na začiatku ? 
 5. hovor slová na m, k, l, p,
 6. čo počuješ na konci ? 
 7. uhádni, ako pokračuje? Reťazové hry /dom-mydlo/
 8. zopakuj pomaly slovo a rozdeľ ho na hlásky...
 9. uhádni, či sú tieto slová rovnaké ,alebo rozdielne? / buk-puk, ak-ak,/ 
 10. učíme hovoriť nášho šarkana JOJA – deti po učiteľke opakujú zmysluplné slová napr: kvet-kvet, med-svet, pes-les, haf-haf, meter-sveter....
   c./ Rozvíjanie predstavivosti, pamäti a pozornosti 
 
 

 1.hádankové hry: ukáž, čo som urobil – opakovanie určitého pohybu a pohybov
 2.ukáž, čo ti poviem, urob čo ti poviem – deti opakujú povely učiteľky.
 3. uhádni, čo som predviedol ?
 4. vyhľadaj rovnakú kocku...
 5. urob rovnakú kresbu...
 6. zapamätaj si obrázky...
 7. hádaj čo sa zmenilo? Stratilo?
 8. usporiadaj podľa určitého postupu...
 9. Ako pokračuje rad? 
 10. Hra na zapamätanie postupu vymysleného príbehu .Jednoduchý príbeh opakujú deti
 11. Rozprávanie príbehu bez slov podľa obrázku / Macko Pusík/
 12. Usporiadať a zoradiť predmety podľa veľkosti, podľa geom. tvarov...
 13. urči, či je rovnaké, alebo nie.
 14. skladanie geom. tvarov - rôzne obrazce a dieťa pomenúva z akých častí zložil tvar.
 15. hra na priestorovú orientáciu : Povedz, kde je...
 16. Hra : Domino
 17. Počtové hry, určovanie počtu predmetov
 18. Určovanie: menej, rovnako, viac...
 19. Určovanie poradia, množstva, ....
 20. Zovšeobecnené pojmy: dopravné prostriedky, hračky, náradie, hud. nástroje....
 21. Pomenuj veci jedným slovo....
 22. Čo sem patrí, nepatrí?
 23. Čo robia veci, predmety, ľudia?
 24. Povedz, mi nejaké veci, ktoré sú....? vlastnosti
 25. Časové vzťahy:. Čo robíme ráno...? 
 26. Dni v týždni, postupnosť, čo nasleduje za ...
 27. Ročné obdobia, znaky jednotlivých období...
 28. Čo vidíme v ZOO., v parku, autoopravovni...
 29. Kto sa schoval?...
 30. Vymýšľanie viet na 3 slová / jablko, kôš, strom/
 31. Vymýšľanie rýmu...
 32. Hra: Načo myslím? / zviera, predmet, .../
 33. Hľadaj, čo je nesprávne ? popletené obrázky...
 34. Riešenie situačných problémov: Čo by sa stalo...

 

C. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa v sociálno-emocionálnej oblasti.
 
 a./ Rozvíjanie komunikačných schopností. Utváranie a rozvíjanie prosociálneho cítenia a správania
 b./ Rozvíjanie zručnosti tvorivého estetického vyjadrovania
 
 a./ Rozvíjanie komunikačných schopností. Utváranie a rozvíjanie prosociálneho cítenia a správania
 1. Hra na strateného – informácie o sebe.
 2. Rozhovory na rôzne témy
 3. Hra na otázky, pýtať sa počas vychádzky, vymýšľať otázky k danej téme.
 4. uhádni, čo mám na karte 
 5. vymýšľať príbehy veselé, smutné, zaujímavé...
 6. Hra ja a moji susedia, oznámenie svojho mena a mena svojho suseda...
 7. Kto je môj kamarát a prečo?
 8. Ja som dobrý remeselník...
 9. Hra na zrkadlo... jedno dieťa je zrkadlo a napodobňuje pohyb druhého dieťaťa
 10. Ako sa cítim, aký som keď som veselý, smutný...
 11. Obrázky emócii – slovne určiť emócie
 12. Rozprávame posunkovou rečou – bez slov
 13. Hra na nevidiacich, slepá baba
 14. Hra na telesne postihnutých...
 15. Dramatizácia rozprávky: O škaredom káčatku
 
 b./ Rozvíjanie zručnosti tvorivého estetického vyjadrovania
 
 Hudobná výchova
 
 1. Ozvenové hry: zaspievaj, zahraj,..
 2. Hudobné hádanky: Aká je to pesnička?
 3. vytlieskanie známych riekaniek...
 4. vytvor hudbu k rozprávke
 5. Čo ti pripomína táto melódia?...
 
 Výtvarná výchova
 
 1. vytváranie makiet
 2. ilustrácie rozprávok, zhotovenie leporel
 3. experimentovanie s farbou a vytvorenými tvarmi z farebných škvŕn
 4. hry s prírodninami – dotváranie, experimentovanie...
 5. hry na tiene
 6. výroba rekvizít do divadla...