Projekty

 Podaj mi ruku -  MaďarskoRumunsko

 Comenius

 

Náučný chodník vo Vlčanoch

 


Zaujímavosti na trase a v okolí NCH
 

 

Vlčany - obec leží v centrálnej časti Podunajskej nížiny na nive Váhu. Územie má typický nížinný reliéf s množstvo mŕtvych ramien. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Jozefa z roku 1803. Vlčanské mŕtve rameno- predstavuje časť toku Váhu, ktorá v tomto mieste zanikla v stredoveku. Zostalo tu mŕtve rameno s otvorenou vodnou hladinou. Od roku 1984 je prírodnou pamiatkou. Je tu navŕtaný termálny vrt, z ktorého vyviera horúca voda. V nedávnej minulosti sa používala na vyhrievanie skleníkov. Flóra je zastúpená jaseňovo-brestovo-dubovými lesmi. Nájdeme tu aj vŕbu bielu, topoľ biely, bazu čiernu, trnku obyčajnú. Územie je rajom pre vodné vtáctvo, poskytuje útočisko aj pre poľovnú zver.
   Cintorín vo Vlčanoch - hniezdi tu asi 15 myšiarok ušatých (Asio otus). Myšiarka, ktorá sedí v korune stromu, dokonale splýva s prostredím. Vyzerá ako suchý konár s popraskanou kôrou. Myšiarka ušatá má asi 36 cm. Na hlave má predĺžené pierka, ktoré pripomínajú ušká. Dúhovka jej veľkých očí je oranžová. Myšiarky si hniezdo nestavajú, obsadzujú opustené hniezda. Znášajú 4 až 6 bielych vajec. Mladé sa liahnu po 27-28 dňoch. Prítomnosť myšiarky možno odhaliť aj pomocou vývržkov pod stromami - zvyšky koží a kostí drobných hlodavcov.

 

 

 

 

Závesná kompa vo Vlčanoch. 

Amatérski filmári zo Šale o nej 

nakrútili krátky film. Kompa

Mlyn vo Vlčanoch Mlyn vo Vlčanoch

 

PRACOVNÝ ZOŠIT   K PROJEKTU

NÁUČNÝ CHODNÍK VO VLČANOCH

V blízkosti našej školy sa nachádza mŕtve rameno Váhu.

Poďme spoločne preskúmať, aké je tu prostredie - 

aké rastliny a živočíchy  tu žijú, aká je čistota vody i okolia.

Aktivity sú rozdelené na dve časti:

1. časť -  aktivity v teréne

2. časť -  aktivity v laboratóriu

Aktivity v teréne- pri mŕtvom ramene Váhu

 1.Čo sem nepatrí?

 Rozhliadni sa okolo vodnej plochy. Je tu niečo, čo sem nepatrí?

Vidíš nejaké odpadky?

Popíš alebo nakresli veci, ktoré si našiel.

 

 2. Tečie či stojí?

 Pozri sa na vodu. Pohybuje sa?

V prúdiacej vode je vyšší obsah kyslíka ako v stojatej vode,

preto je tečúca voda  často „čistejšia" ako voda stojatá.

 Kyslík je potrebný na rozklad organického odpadu. Zároveň prúd

odnáša znečistenie alebo anorganický odpad na iné miesto.

 Nájdi nejaké listy alebo konáriky na vode.

  •  Ak sa nepohybujú alebo sa iba mierne ponárajú a vynárajú,

voda neprúdi – je to stojatá voda .

v Ak sa pohybujú veľmi rovnomerne a neustále – je to tečúca voda

  • (Ak vidíš nejaký pohyb, môže byt spôsobený aj vetrom.

Takýto pohyb je zvyčajne kolísavý.)

 Voda, ktorú som pozoroval, bola…………………………………………
 

3.Aké živočíchy tu žijú?

O kvalite vody nám môžu prezradiť živočíchy. Ak v nádrži žijú rôzne

druhy živočíchov, možno povedať,

že kvalita vody je dobrá.

Pozri sa do encyklopédií a zisti, ktoré živočíchy si videl.   

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktoré druhy živočíchov

dokážu prežiť vo vode akej kvality.

KVALITA VODY

                       Živočíšne druhy

veľmi dobrá

krútňavec, krivák obyčajný, perloočka, korčuliarka, vodnár striebristý, larva potočníka, larva podenky

dobrá

vodniak, žižiavica, cyklop, chrbtoplávka, kotúľka

priemerná

larva komára, larva trúdovky, larva potápnika

Pozoroval som tieto živočíchy.............................................................,

kvalita vody je..........................................

4.Ktoré rastliny tu rastú?

Tak ako živočíchy, aj rastliny svedčia o kvalite vody. Pomocou encyklopédie

urči, ktoré rastliny tu rastú a podľa tabuľky urči kvalitu vody. 

 

KVALITA VODY                      Rastlinné druhy

veľmi dobrá       záružlie močiarne, kosatec žltý, ježohlav, mäta vodná

dobrá                 leknica žltá, praslička, žabník, iskerník vodný, vodomor,

                           perutník močiarny

priemerná          červenavec plávajúci, sitina, trsť obyčayjná, pálka

                           širokolistá, steblovka, štiav

 

 Pozoroval som tieto rastliny.................................................................

kvalita vody je..........................................

 

                    Aktivity v laboratóriu

Prines si do fľaše vodu z mŕtveho ramena Váhu a použi ju

na nasledovné pokusy:

5.Ako voda vyzerá?

Do skúmavky daj vzorku vody.

Dobre si ju prezri.

Akú má farbu?..........................................................................................

Je voda číra alebo zakalená?..........................................................

6.Filtrovanie vody

 Sledoval si zafarbenie vody. Čo však toto zafarbenie spôsobuje?

Aby si to zistil, môžeš si vzorku prefiltrovať.

Do lievika vlož filtračný papier, lievik vlož do kadičky. Prefiltruj svoju vzorku.

Zopakuj to  5-krát s tým istým filtrom.

Akú farbu má teraz voda?.............................................................

Čo ostalo vo filtri?.........................................................................

7.Aký zápach má voda?

Druh pachu pitnej vody určujeme zmyslovo (čuchom) pri teplotách

20°C a 60°C.

Označujeme ho slovným opisom (pach hnilobný, plesňový, zatuchnutý, fenolový,

chlórový,

uhorkový a pod.).

Stupeň pachu vzorky vody teplej 20°C a 60°C sa udáva v stupňoch šesťmiestnej

stupnice a slovným opisom druhu pachu.

Hodnotenie stupňa pachu pitnej vody.  

Stupeň pachu

Slovná charakteristika

                Vonkajší prejav zápachu

0

nijaký pach sa nedá zistiť

1

veľmi slabý nezistí spotrebiteľ, ale môže ho zistiť odborník

2 

slabý pach zistí spotrebiteľ, ak ho upozornia

3

znateľný pach sa dá zistiť tak, že môže byť príčinou nechuti k vode

4

zreteľný  pach vzbudzuje pozornosť a tým aj nechuť k používaniu vody

5

veľmi silný  pach je taký silný, že robí vodu nevhodnou na pitie

Zapácha voda? Zapíš si svoje pozorovanie. Príslušné tvrdenie podčiarkni.

Voda má pach ako:

bahno

bazén

cukrík

mydlo   

kravský hnoj

nijaký  

olej

pokazené vajcia

8. Je voda kyslá, zásaditá alebo neutrálna?

Vodné roztoky môžu byt kyslé, zásadité, alebo neutrálne.

Potrebuješ pH papierik (lakmusový).

Tento papierik pri zmene kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku zmení farbu.

Ponor kúsok pH papierika do vody a počkaj tri sekundy. Porovnaj farbu

papierika s farebnou stupnicou na jeho škatuľke.

Ku každej farbe je priradená hodnota pH

pH vody je:........................

Teraz kyslosť porovnaj s tabuľkou:

Kyslosť             Kvalita

pH 7 až 8 dobrá (nieje kyslá)

pH 5 až 6

pH 3 až 4

(nie je kyslá)

priemerná (slabo kyslá)

zlá (veľmi kyslá)

Kvalita vody je:..........................................................................